ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 64
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพระดมทุนสร้างโดมทางเข้าอาคารเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 64
ผลงานด้านดนตรี
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
รางวัลเพชรสพม. 28 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ผลงานด้านกีฬา
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
ประเพณีแคเพ็ญ แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 64
อัพเดตสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของมาตรฐานและตัวบ่งชี้ โรงเรียนตู
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
ขอเชิญคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านและนักเรียนทุกคน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 63
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 63
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
อบรมการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ Google classroom
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 61
รับการนิเทศติดตามการเรียนออนไลน์จาก สพม.28
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 61