คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงษ์ จันเสน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรวรรณ แสงมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมาลา ดวงทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนราทร ธรสาธิตกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางฐิตาภรณ์ พรรณกนกศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองกรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภาษิต แสงมาศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : เจ้าอธิการดอน จันทะโธโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ มะณีล้ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปนุพงษ์ เถาว์รินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์
เบอร์โทร :