ผลงานทางวิชาการ
สรุปการประเมินผลการดำเนินงานด้านวิชาการ ตามมาตรฐานงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 67) 21 มี.ค. 64
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง (อ่าน 50) 21 มี.ค. 64
การพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การเขียนสูตร การเรียกชื่อ และรูปร่างโมเลกุลของสาร โคเวเลนต์ ด้วยกา (อ่าน 476) 17 ต.ค. 61
การพัฒนาชุดการสอนที่เน้นทักษะการคำนวณวิชาเคมี เรื่องปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 425) 13 ก.ย. 61