กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฐิติพร สนิท
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจิตอารี ทองมันปู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทิวาพร สังขวัน