กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิตอารี ทองมันปู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฐิติพร สนิท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวทิวาพร สังขวัน
ครู คศ.1

นางสาวอรณีย์ งามพรหม
ครู คศ.1