กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเนตรนภา สุรสรร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธราธร บุญเสริม
ครู คศ.3

นางสาวศิวาภรณ์ บุญเสริม
ครู คศ.2

นายติยพัฒน์ เสนาน้อย
ครู คศ.1