กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาลี มีวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปวิตรา สาริกา
ครู คศ.3

นางณัฐธมน วงศ์พิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร พันธ์เพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวสุวนันท์ ประชัน
ครู คศ.1

นายเศษฐพงศ์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นายชัยประเสิรฐ บุญเสริม
พนักงานราชการ