กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชาลี มีวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณัฐธมน วงศ์พิทักษ์
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร พันธ์เพ็ชร
ครู คศ.2

นายชัยประเสิรฐ บุญเสริม
พนักงานราชการ

นางสาวสุวนันท์ ประชัน
ครูผู้ช่วย

นายเศษฐพงศ์ โพธิ์ศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปวิตรา สาริกา
ครู คศ.3