กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวลลิดา แหวนวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิยะดา นามวัฒน์

นายพลวรรตน์ บุญสม

นางสาวอมลวรรณ หอมทรง