กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกรินทร์ กฐินเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยยันต์ ถาพันธ์