กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายภัทรพล แป้นนริทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1