กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายมาลา ดวงทอง

นายอภิเดช กิริยะ

นางจารุวรรณ พิมพ์มาศ

นางสาวอรณิชา วันงาม