กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวิมล ภางาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวีณา กระสัง

นางธีราพร เดิมทำรัมย์

นางสาวศุภรดา แดงบุญเลิศ